ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Тих-2008“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 200136066, със седалище и адрес на управление: гр. Априлци, кв. Острец, ул. „Ковашка“ № 29, е администратор на лични данни и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за семеен хотел-ресторант „Тихият кът“, гр. Априлци, кв. Острец и за официалния му уеб сайт www.tihiatkat.com.

Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на обработване на предоставените от Вас лични данни, в това число събирането, ползването и пренасочването им.

Молим да се запознаете със съдържанието на този документ, като го прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, свързани с обработваните за Вас лични данни, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: tihiat_kat@mail.bg

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика:

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

 1. За реализиране и потвърждаване на резервация, „Тих-2008“ ЕООД събира и обработва следните видове данни:

  При резервация по телефон или чрез уеб сайт:
  - Име и фамилия на лицето за контакт;
  - e-mail адрес и телефон на лицето за контакт

  Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. В срок до 1 месец от приключване на Вашата резервация данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

 2. За целите на настаняването на гости/клиенти в семеен хотел-ресторант „Тихият кът“, гр. Априлци, кв. Острец, администраторът обработва и съхранява следните данни:
  - ЕГН/ЛНЧ;
  - Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ за самоличност);
  - Дата на раждане;
  - Постоянен адрес по документа за самоличност;
  - Гражданство;
  - Номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност;
  - Държава, издала националния документ.

  Данните за настаняване на гости/клиенти в семеен хотел-ресторант „Тихият кът“, гр. Априлци, кв. Острец се събират на основание чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи и се съхраняват за период от 1 (една) календарна година след предоставянето им.

 3. За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в семеен хотел-ресторант „Тихият кът“, гр. Априлци, кв. Острец се обработват и съхраняват следните данни:
  - трите имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;
  - e-mail адрес и телефон на лицето за контакт

  Тези данни се съхраняват до 1 (една) календарна година след реализиране на събитието.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:
- законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
- добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
- съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват.
- ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни.

Моля имайте предвид, че когато изпращате запитване до семеен хотел-ресторант „Тихият кът“, гр. Априлци, кв. Острец (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие „Тих-2008“ ЕООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на „Тих-2008“ ЕООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като „Тих-2008“ ЕООД уважава Вашата лична неприкосновеност.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Тих-2008“ ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „Тих-2008“ ЕООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „Тих-2008“ ЕООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „Тих-2008“ ЕООД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

„Тих-2008“ ЕООД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Тих-2008“ ЕООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в семеен хотел-ресторант „Тихият кът, гр. Априлци, кв. Острец е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Априлци и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

 1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: tihiat_kat@mail.bg, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.

  Писменото заявление може да бъде отправено само и единствено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка.

  Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: „Тих-2008“ ЕООД, гр. Априлци, кв. Острец, ул. Ковашка № 29 Еmail: tihiat_kat@mail.bg

 2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до „Тих-2008“ ЕООД, по реда на т.1 от настоящия раздел. „Тих-2008“ ЕООД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.

 3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

 4. Потребителите имат право да получат своите данни, които „Тих-2008“ ЕООД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на „Тих-2008“ ЕООД, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата на „Тих-2008“ ЕООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „Тих-2008“ с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, „Тих-2008“ ЕООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.tihiatkat.com.

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема „Тих-2008“ ЕООД - Защита на личните данни“: tihiat_kat@mail.bg

Контакти

 • vivacom: +359 6958 33 63
 • m-tel: +359 88 68 49 083
 • e-mail: tihiat_kat@mail.bg
 • www.tihiatkat.com
 • IBAN: BG97UBBS80021060263220
 • BIC: UBBSBGSF
 • ТИХ - 2008 ЕООД